Monday, 23/05/2022 - 10:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Nghĩa 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: HIỆU TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGHĨA 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

                                SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

                                                  Tên đề tài:   

                    HIỆU TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN

VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGHĨA 3                 NĂM HỌC 2019 – 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

                              

                                  

                                SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

                                                  Tên đề tài:   

                    HIỆU TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN

VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGHĨA 3                 NĂM HỌC 2019 – 2020

I. Lý do chọn đề tài

          Con người là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi tổ chức. Nói đến con ngưi là nói đến văn hóa, vì toàn bộ giá trị văn hóa làm nên những phẩm chất, năng lực, tinh thần của con ngưi. Đối với nhà trưng văn hóa là thứ tài sản quí giá nhất, bởi lẽ nhà trưng là nơi bảo tồn và lưu truyền các giá trị văn hóa nhân loi, nhà trưng là nơi đào luyện những lớp người mới, chủ nhân gìn giữ và sáng tạo văn hóa cho tương lai. Phát triển văn hóa nhà trường có ý nghĩa tích cực đối với lãnh đạo quản lý, giáo viên và cả đối với học sinh … Xây dựng, phát triển, nuôi dưỡng văn hóa nhà trường để cho nó đơm hoa, kết trái, phát huy tác dụng là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong nhà trưng, trong đó Hiệu trưởng nhà trưng đóng vai trò quyết định.

Những năm học qua, trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 đã thực hiện khá nghiêm túc công tác xây dựng môi trưng văn hóa trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo. Bên cạnh việc triển khai các hoạt động Giáo dục, nhà trưng đã chú trọng tổ chức hiệu quả các hoạt đng văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng môi trường Giáo dục lành mạnh, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, hệ thống các khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trưng được sử dụng nhìn chung phù hợp và phát huy hiệu quả Giáo dục.

Mặt khác, một bộ phận lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thấy được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa nhà trường; Chưa phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, các biện pháp của kế hoạch phát triển văn hóa trường học còn sơ sài, chưa theo quy trình của một bản kế hoạch. Chưa xây dựng một số thiết chế văn hóa nhà trường như: Nội qui cơ quan, nội qui học sinh, khẩu hiệu, biểu bảng... 

Với những lý do mang tính lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà trường, tôi nhận thấy vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng văn hóa nhà trường là rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy tôi đã nghiên cứu xây dựng đề tài: “ Hiệu trưởng trong công tác phát triển văn hóa nhà trường” tại trường Tiểu học Lương Nghĩa 3, năm học 2019 - 2020. Hy vọng đề tài này sẽ góp phần làm cho công tác tổ chức, quản lý, xây dựng văn hóa nhà trường ngày càng có hiệu quả hơn.

II. Mục tiêu của đề tài

 

Xây dựng và phát triển văn hóa trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về

 ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh; phát triển năng

lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng Giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù sáng tạo…

Văn hóa nhà trường góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mĩ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Xây dựng văn hóa nhà trường vừa là mục tiêu vừa là động lực, vừa là biện pháp nhằm làm cho nhà trường thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Hot động xây dựng văn hóa nhà trường của trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 nhằm thực hiện mục tiêu nói trên với cơ sở khoa học và những biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đa phương.

III. Nội dung của đề tài

Thời gian qua, trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng môi trưng văn hóa trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo. Chủ động tham gia các hoạt động xã hội, hệ thống các khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trưng được sử dụng nhìn chung phù hợp và phát huy hiệu quả Giáo dục. Môi trưng văn hóa hc đường, bao gồm cả môi trường vật chất và môi trường tinh thần có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên nhà trưng chưa nhận thức đy đủ về vị trí, vai trò của việc Giáo dục học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa; nội dung, hình thức tổ chức hoạt đng chưa phù hợp, còn mang tính hình thức, thiếu sáng tạo và ít đem lại hiệu quả Giáo dục. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển văn hóa nhà trường còn nặng về hình thức, chưa có s đu tư đúng mức. Việc sử dụng khẩu hiệu còn lạm dụng sốợng, nội dung chưa thiết thực, tính giáo dục chưa cao, ...

1. Thực trạng hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 trong những năm học qua:

Trên thực tế, việc xây dựng văn hóa trường học đã được Bộ GD - ĐT triển khai ới nhiều hình thức nhưng kết quả mang lại chưa cao. Từ những vụ việc không mong muốn xảy ra trong thời gian qua ở các cơ sở Giáo dục, Bộ GD - ĐT đưa ra đề án

 

 

xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025, một mặt yêu cầu tăng cưng an toàn trường học, một mặt yêu cầu tăng cưng văn hóa ứng xử, quy tắc

ứng xử trong nhà trường, giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh và học sinh cũng như giữa thầy cô và phụ huynh. Trọng tâm là xây dựng văn hóa trường học.

Giáo sư, Tiến sỹ Dương Xuân Ngc - nguyên là Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Đã đến lúc tất cả những mong muốn tốt đẹp cần thiết được quy chế hóa đ nó có cơ sở hiện thực hóa và bảo đảm không bị biến dạng. Những qui định về mối quan hệ thầy - trò trong sáng, lành mạnh, cao đẹp và công bằng cần được phổ biến cho toàn thể xã hội cùng nhận thức và thực hành ứng xử, trước hết để thầy và trò cùng nhau thể hiện tạo nên nét đp văn hoá thầy trò, văn hóa hc đường và dần trở thành truyền thống, đạo lý của người Việt Nam hiện đại, hành trang của con người Việt Nam trong hội nhập quốc tế.”

* Thuận lợi

Được sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND, xã Lương Nghĩa trong công tác xây dựng văn hóa nhà trường.

Cán bộ quản lý có năng lực, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trong công tác quản . Xây dựng các loại kế hoạch, trong đó có kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường theo từng giai đoạn, từng năm học; các bộ phận đoàn thể, giáo viênởng ứng và phối hợp khá chặt chẽ với nhà trường để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất.

 Cán bộ quản lý nhà trường và tập thể giáo viên, nhân viên xác đnh được vai trò của công tác xây dựng văn hóa nhà trường, thấy được trách nhiệm của từng thành viên để xây dựng thương hiu, uy tín nhà trường ngày một lớn mạnh.

Trưng thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, giao lưu cho giáo viên và hc sinh cùng tham gia đã tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong nhà trưng nơi mi người cùng công tác và học tập, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hoạt động hiệu quả, thưng xuyên đổi mới hình thức tổ chức nhằm rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

* Khó khăn:

Một bộ phận cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh còn xem nhẹ vai trò của văn hóa nhà trường.

Ý kiến đóng góp bản dự thảo kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường chỉ mang tính hình thức. Các biện pháp trong kế hoạch đề ra còn chung chung,

 

chưa có tính khoa học, thiếu tính khả thi; Một số ít giáo viên, nhân viên thiếu tự giác trong công tác xây dựng văn hóa nhà trường, chưa có tinh thần xây dựng tập thể trong việc góp ý xây dựng kế hoạch.

Xã Lương Nghĩa là xã đặc biệt khó khăn có đến hơn 70% học sinh dân tộc Khmer và có gần 30% học sinh toàn trường là hộ nghèo, việc kết hợp tham gia các phong trào nhà trưng, sự quan tâm đến việc học tập chưa kịp thời…

* Khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 - 2020

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
HOẠ
T ĐỘNG GIÁO DỤC

Môn học và hoạt động giáo dục

 

Tiếng

Việt

Toán

TN-XH
khoa học

LS-
ĐL

Đo
đ
ức

T.công
KT

Mĩ thuật

Âm

nhạc

Thể

dục

Ng
ngữ

Tin
học


Kh

mer

 
 

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

 
 
 
 

HT tốt

66

79

76

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 

263

243

265

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa hoàn thành

27

34

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

356

356

356

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
HOẠ
T ĐỘNG GIÁO DỤC

Năng lực

Phẩm chất

 

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học GQVĐ

chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kĩ luật

Đoàn kết, yêu thương

 
 
 
 
 
 

Tốt

66

69

71

61

60

58

54

 

Đạt

258

262

267

271

278

281

298

 

Cần cố gắng

32

25

18

24

18

17

4

 

Tổng số

356

356

356

356

356

356

356

 

 

* Khảo sát các thiết chế văn hóa nhà trường đầu năm 2019 – 2020:

 

 

 

 

 

Năm học

Một số tiêu chí xây dựng văn hóa trường học

Khẩu hiệu

 

Qui chế làm việc

 

Nội qui cơ quan

 

Nội qui học sinh

Qui tắc ứng xử - Kế hoạch, phân công

Khuôn viên trường học

Phòng học, phòng họp

Phòng Thư viện

 Đầu năm học

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa

đy đ

Chưa

đy đ

Chưa thực hiện

 

* Nguyên nhân :

 Lãnh đạo quản lý nhà trường chưa thấy được vai trò quyết định, chi phối trong việc hình thành các chuẩn mực, các giá trị cốt lõi, phát triển văn hóa nhà trường là cần

thiết và quan trọng trong tiến trình đổi mới Giáo dục, đổi mới quản lý, nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục.

Một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa nhà trường, chưa phát huy dân chủ, làm việc còn cảm tính, đối chiếu, chưa đi vào chiều sâu.

Phân công giao việc chưa cụ thể cho từng thành viên trong trường. Chưa xây dng được chiến lược phát triển văn hóa nhà trường, kế hoạch còn mang tính làm theo phong trào, đu tư chưa tha đáng trong việc xây dựng một số thiết chế văn hóa nhà trường; sự phối hợp làm việc giữa các bộ phận trong trường thiếu đồng bộ.

 Tờng nằm trong địa bàn xã Lương Nghĩa của huyện Long Mỹ, là xã đặc biệt khó khăn, đa số học sinh người dân tộc Khmer, sống chủ yếu bằng nghề nông, hộ nghèo, cận nghèo khá nhiều, thưng đi làm ăn xa, làm thuê... từ đó thiếu quan tâm đến việc học hành của con em, sự phối hợp với nhà trường về các hoạt đng phong trào văn hóa, kế hoạch đề ra chưa kịp thời. Nhận thức của phụ huynh học sinh về văn hóa nhà trưng chưa cao.

2. Giải pháp chung của công tác xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường Tiểu học Lương Nghĩa 3.

 Văn hóa nhà trường là những giá trị trung tâm, truyền thống để liên kết các thành viên với nhau, tạo nên sự khác biệt, tiêu biểu so với cơ sở Giáo dục khác.

 

 

Trong bối cảnh đổi mới Giáo dục hiện nay, việc xây dựng văn hóa nhà trường trở nên quan trọng, cấp thiết, vì đó là cht lượng và uy tín của cơ sở Giáo dục; tạo động lực làm việc, hỗ trợ việc điều hành, hạn chế những bất cập trong hoạt động Giáo dục của nhà trường và cả xã hội.

Văn hóa nhà trưng đích thc và trong sáng là động lực quan trọng cho quá trình đổi mới quản lý của từng nhà trưng. Môi trưng văn hóa giúp giảm bớt sự căng thẳng, mệt mõi của giáo viên và học sinh, giảm thiểu hành vi, cử chỉ không lịch sự của học sinh, tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện trau dồi kiến thức đ đạt hiệu quả cao trong học tập.

3. Các giải pháp cụ thể:

3.1. Xác định vị trí, vai trò của văn hóa nhà trường:

3.1.1. Ảnh hưởng của văn hóa nhà trưng đến giáo viên:

Văn hóa nhà trường có tác dụng khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, làm cho họ luôn cảm thấy thoải mái, dễ dàng thảo luận với nhau về những khó khăn mà mình đang gặp phải, giáo viên sẵn sàng chia sẻ kiến thức và năng lực chuyên môn, tích cực trao đi phương pháp và k năng giảng dạy, quan tâm đến công việc của nhau, cùng hợp tác với lãnh đo nhà trường trong việc thực hiện mục tiêu Giáo dục đ ra. Văn hóa nhà trường tạo nên sự tin cậy thúc đy giáo viên quan tâm đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập, tạo bầu không khí cởi mở, tạo động lực để giáo viên quan tâm, cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện thành tích giảng dạy và học tập của nhà trường.

3.1.2. Ảnh hưởng của văn hóa nhà trưng đến học sinh:

Văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực tạo môi trường học tập có lợi nhất cho học sinh, học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, ham học, được tôn trọng, được thừa nhận và cảm thấy mình có giá trị, thấy rõ trách nhiệm của mình, tích cực khám phá,  trải nghiệm và tích cực tương tác với giáo viên, nhóm bạn, nỗ lực đạt thành tích học tập tốt nhất. Văn hóa nhà trường tạo ra môi trường thân thiện cho học sinh: học sinh có cảm giác an toàn, cởi mở và được chấp nhận các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của mình, được khuyến khích phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân; xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa thầy và trò.

3.2. Vai trò của hiệu trưởng trong việc phát triển văn hóa nhà trường:

 

 

Điều 54, Luật Giáo dục 2005 đã chỉ rõ: “ Hiệu trưng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trưng, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận”. Hiệu trưng là người quán xuyến mọi công việc trong nhà trường, chịu trách nhiệm chính về kết quả các mặt công tác: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, thực hiện biên chế năm học, chất lượng Giáo dục… Hiệu trưng là người lãnh đo để tạo lập ra văn hóa nhà trường, có vai trò quan trọng trong việc hình thành các chuẩn mực, các giá trị cốt lõi, niềm tin của nhà trường…

Văn hóa nhà trường tạo bầu không khí tâm lý cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trưng đều nhận thức đúng đắn về công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của bản thân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục của nhà trưng. Nhà trường luôn có những chuẩn mực để luôn cải tiến, vươn tới, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của nhà trường, tạo động lực để giáo viên học sinh tích cực phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện bản thân, tăng cường sáng tạo và đổi mới để không ngừng phát triển.

3.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức kết hợp với Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của văn hóa nhà trường:

Thông qua các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc, thông qua các phương tiện thông tin của đa phương, của trường phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách ca Đng và

nhà nước về công tác xã hội hoá Giáo dục, cập nhật những quy định mới nhất về phát triển Giáo dục - Đào to trong giai đoạn mới.

Văn hóa nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo, thực hiện phong trào xây dựng “Tờng học thân thiện - học sinh tích cực” hiện nay. Vì thế công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường về văn hóa nhà trường là hết sức cần thiết và là nhiệm vụ của mọi thành viên trong nhà trường. Đặc biệt là vai trò của hiệu trưởng.

Nâng cao nhận thức kết hợp với Giáo dục chính trị tư tưởng là hai mặt của một vấn đề phát triển văn hóa nhà trường. Đây là biện pháp có ý nghĩa then chốt cho mặt công tác này.

3.2.2. Xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở hợp tác và cơ chế giám sát, đánh giá:

- Tạo dựng bầu không khí tâm lí cởi mở, dân chủ và nhân văn:

 

 

Trong nhà trường có nhiều thành viên, hoạt động theo những cách thức khác nhau. Vì vậy cần nắm vững cách thức hoạt động của từng thành viên để tổ chức hợp lý hoạt động phát triển văn hóa nhà trường của họ. Đó là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tất cả đều phải được sống trong bầu không khí dân chủ, cởi mở hợp tác, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm.

Mọi ngưi đu được tôn trọng và có cơ hội thể hiện, phát triển khả năng của mình, lãnh đạo quản lý quan tâm đến nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của giáo viên, học sinh, có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác giảng dạy, Giáo dục và học tập. Khả năng biết lắng nghe, phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng cưng đối thoại sẽ nuôi dưỡng bầu không khí tâm lý cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau nơi làm việc.

Có phong cách làm việc dân chủ, đổi mới và sáng tạo trên cơ sở tôn trọng mọi người, cổ vũ sự nổ lực hoàn thành công việc và công nhận sự thành công của họ, khuyến khích đối thoại và hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật hợp lý thúc đẩy mọi người nỗ lực làm việc:

Quan điểm của hiệu trưng trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; việc xác lập các tiêu chí đánh giá, khách quan, chính xác và tổ chức thực hiện công tác đánh giá công tâm, khách quan, đúng ngưi, đúng việc … góp phần không nhỏ trong công tác phát triển văn hóa nhà trường.

3.2.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa nhà trường:

Trước hết người lãnh đạo quản lý nhà trường phải xác định mục tiêu, thiết lập chương trình hành đng và các bưc đi cụ thể để phát triển văn hóa nhà trường. Có xây dựng được kế hoạch phát thì người lãnh đạo quản lý mới chủ động trong cách thức tổ chức hoạt động, bố trí các nguồn lực tham gia vào công tác này. Trong quá trình thực hiện, hiệu trưởng phải luôn đi đầu trong thực hiện kế hoạch và các họat đng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các tiêu chí văn hóa mong đợi. Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường là một quá trình lâu dài, phức tạp nên đòi hỏi sự tham gia rộng rãi và thường xuyên của mọi thành viên. Mỗi người, mỗi bộ phận phải nuôi dưỡng các giá trị truyền thống, các lễ nghi, chuẩn mực cần được bảo tồn, đồng thời truyền đạt, thực hiện các giá trị mới trong sinh hoạt hàng ngày.

 

 

- Xây dựng, chia sẻ tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường với tất cả giáo viên, nhân viên trong trường:

Có sự chia sẻ quyền lực, trao quyền, tăng cường tính tự chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên; chia sẻ tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của nhà trường với tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trưng. Trong đó đề cao vai trò lãnh đạo hoạt động dạy và học của mỗi giáo viên.

Hiệu trưởng phải là người thật sự gương mẫu, là tấm gương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về đo đức và sự tận tâm, kiến thức và kỹ năng, giao tiếp và sự hợp tác, sáng kiến và sự thích ứng.

3.2.4. Phối hợp với gia đình và xã hội trong Giáo dục văn hóa nhà trường ở trường tiểu học Lương Nghĩa 3.

Hiệu trưởng phải biết huy động các nguồn lực đảm bảo cho các hoạt động, công việc phát triển văn hóa nhà trường không thể triển khai có hiệu quả nếu thiếu các nguồn lực đảm bảo (nhân lực tài lực, vật lực) Các nguồn lực này thường không sẵn có mà phải huy động từ các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh.

Tham gia vào sự phát triển văn hóa nhà trường còn có các tổ chức, lực lượng Giáo dục khác như gia đình và xã hội. Khuyến khích phụ huynh và cộng đồng tham gia vào hoạt động Giáo dục của nhà trường, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò và trách

nhiệm của mình trong việc phối hợp với nhà trường nhằm Giáo dục toàn diện học sinh. Vì thế nhà trường cần phải có biện pháp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng Giáo dục này nhằm tạo sự thống nhất hành động trong phát triển văn hóa nhà trường.

3.2.5. Xây dựng, sử dụng nội qui, khẩu hiệu… (thiết chế văn hóa trường học) phù hợp trong khuôn viên trường học:

Hệ thống khẩu hiệu phải có nội dung, hình thức phù hợp với mỗi cấp học, điều kiện cụ thể của các vùng miền. Hệ thống khẩu hiệu vừa phải chuyển tải được các giá trị cần lưu truyn đến thế hệ sau, đồng thời cũng là lời hiệu triệu để mọi thành viên trong nhà trường suy ngẫm và cố gắng phấn đấu trong học tập và công tác để góp phần hoàn thiện bản thân và phát triển nhà trường.

Khẩu hiệu trong nhà trường cần có nội dung ngắn gọn, thể hiện mục đích, ý nghĩa Giáo dục, đnh hưng hành đng cho các đi tưng trong nhà trường. Nội dung

 

 

khẩu hiệu phải đảm bảo tính Giáo dục, tính thực tiễn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực, ấn tưng; tính truyền thống, tính hội nhập và thẩm mĩ.

Hình thức thiết kế khẩu hiệu tùy vào vị trí treo khẩu hiệu hoặc trang trí mỹ thuật phù hợp với cấp học. Vị trí đặt khẩu hiệu cần dễ quan sát, dễ đọc, không bị che khuất và phù hợp với nội dung tuyên truyền...

3.2.6. Quản lý tốt nề nếp dạy – học nâng cao chất lượng Giáo dục:

Khuyến khích và tích cực ủng hộ sự đổi mới, sự sáng tạo để giáo viên phát huy tối đa kh năng của họ, tạo điều kiện để mỗi học sinh đu có cơ hội thể hiện khả năng, năng lực của bản thân…

Chất lượng Giáo dục, nề nếp dạy – học đều là những biểu hiện của văn hóa nhà trường, nề nếp dạy của giáo viên, nề nếp học của học sinh, hai vấn đề này luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, là biểu hiện rõ rệt nhất của văn hóa nhà trường. Quản lý nề nếp dạy và học như là một biện pháp góp phần tích cực nâng cao chất lượng, là nền tảng phát triển văn hóa nhà trường.

3.2.7. Tích hợp giáo dục văn hóa nhà trường trong dạy học các môn học và trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh:

Tích hợp Giáo dục văn hóa nhà trường vào việc dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động Giáo dục là con đường, cách thức Giáo dục hiệu quả nhất. Cần phải lựa chọn các môn học có khả năng Giáo dc văn hóa nhà trưng hơn cả thì mới có tác dụng như: phân môn Đạo đức, Giáo dục kỹ năng sống, Tiếng Việt , Âm nhạc, Mĩ thuật, các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đa dạng… Cần lựa chọn nội

dung, hình thức Giáo dục văn hóa nhà trường phù hợp với đc điểm học sinh, điều kiện thực tế của nhà trưng, đa phương để nâng cao tính thiết thực và hiệu quả. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt đng văn hóa đa phương, các hot động mang tính cộng đồng… đây là những “ địa chỉ” thích hợp cho việc Giáo dục văn hóa nhà trường.

3.2.8. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục văn hóa nhà trường ở trường tiểu học Lương Nghĩa 3:

Kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng nhất của hiệu trưởng, để nhìn nhận lại một quá trình phát triển văn hóa nhà trường trong suốt một học kỳ và cảm học. Trên cơ s đó có cách giải quyết mới, cách xây dựng mới, cách phát triển mới; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu cho việc phát triển văn hóa nhà trường. Kiểm tra đánh giá là đ động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà

 

trường nhằm phấn đu, để tạo môi trường Giáo dục mới, động lực mới giúp các thành viên nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng cùng nhau hợp tác để xây dựng môi trưng nhà trưng có văn hóa.

4. Hiệu quả đt được

Hình thành, phát triển văn hóa nhà trường là một quá trình, đòi hỏi trách nhiệm của tất cả các thành viên trong Hội đồng sư phạm và cả xã hội. Trong đó hiệu trưởng đóng vai trò quyết định. Điều quan trọng là phải làm cho tất cả các thành viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng văn hoá nhà trường.

Trên cương vị, chức trách công việc của từng người, mọi cá nhân giáo viên, học sinh đều có thể đóng góp sức mình cho sự phát triển văn hoá nhà trường lành mạnh, góp phần vào sự phát triển ổn định và xây dựng uy tín của nhà trường.

* Kết quả giáo dục học sinh cuối năm học 2019 - 2020

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Môn học và hoạt động giáo dục

 

   Tiếng

Việt

Toán

TN-XH
khoa học

Lịch sử
Địa lí

ĐĐ

TC-
KT

Mỹ
thuật

ÂN

TD

Ng

Ngữ

Tin
học


Khmer

 
 

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

Mức đạt được

 
 
 
 

HT tốt

101

92

111

32

110

89

100

94

93

 

 

30

 

Hoàn thành 

251

260

244

94

246

267

256

262

263

 

 

113

 

Chưa hoàn thành

4

4

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng số

356

356

356

127

356

356

356

356

356

0

0

138

 

 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Năng lực

Phẩm chất

 

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học GQVĐ

chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kĩ luật

Đoàn kết, yêu thương

 
 
 
 
 
 

Tốt

87

87

85

89

89

89

91

 

Đạt

269

269

271

267

267

267

265

 

Cần cố gắng

0

0

0

   0

0

0

0

 

Tổng số

356

35

356

356

356

356

356

 

 

Kết quả chất lượng giảng dạy, giáo dục nâng lên nâng lên rõ rệt:

* Việc xây dựng nội qui, khẩu hiệu… (các thiết chế văn hóa nhà trường)

 

 

 

 

Năm học

Một số tiêu chí xây dựng văn hóa

 trường học

Khẩu hiệu

 

 

Qui chế làm việc

 

 

Nội qui cơ quan

 

 

Nội qui học sinh

Bộ

qui tắc ứng xử - Kế hoạch, phân công thực hiện

 

Khuôn viên trường học

 

Phòng học, phòng họp

 

Phòng TV,

Phòng TB

Đu năm      2019- 2020

Có thực hiện

Có thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

 

Đến cuối

năm

  2019- 2020

SO SÁNH ĐẦU NĂM  ĐẾN CUỐI NĂM HỌC

 

 

Có thực hiện

Có thực hiện (nêm yết tại VP)

Có thực hiện (niêm yết nơi dể nhìn)

Xây dựng  bộ qui tắc ứng xử, thông qua HĐSP được sự thống nhất cao

Nhiều khẩu hiệu phù hợp,…

Nhiều khẩu hiệu, nội dung phù hợp

Có khẩu hiệu phòng đọc TV, kho TB

 

IV. Kết luận và kiến nghị:

           Kết luận

          Văn hóa nhà trưng liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà trường. Nó biểu hiện trước hết ở tầm nhìn, sứ mạng, triết lí, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý… bầu không khí tâm lý.

            Văn hóa nhà trường thể hiện thành hệ thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử… được xem là tốt đp và được mỗi người trong nhà trường và xã hội chấp nhận. Từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phm, thông qua đó mà các thành viên ca nhà trưng được kết nối với nhau để phấn đấu cho mục tiêu chung, trách nhiệm chung.

          Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, mặt trái của nó tác động không ít và làm suy giảm đo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong xã hội. Vì vậy việc xây dựng văn hóa trong nhà trưng là đòi hỏi cấp bách để xây dựng hoàn thiện những giá trị cơ bản của con người Việt Nam thời kỳ mới.

           Kiến nghị

- Đối với Phòng Giáo dục Đào to Long Mỹ: Có chương trình tập huấn, hướng dẫn các trường Tiểu học tiến hành công tác xây dựng văn hoá nhà trường một cách đồng bộ, đặc biệt là nội qui cơ quan, khẩu hiệu, thiết chế văn hóa… giúp nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi.

- Đối với chính quyền đa phương: Tăng cường công tác phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động Giáo dục truyền thống đa phương, giữ gìn các giá trị văn hoá dân tộc.

Do thời gian nghiên cứu ngắn, phạm vi nghiên cứu khá rộng chắc hẳn có nhiều vấn đ chưa được phân tích một cách đy đủ, các biện pháp đưa ra có th chưa có tính kh thi cao, nhưng ít nhiều nó cũng giúp cho chúng ta thấy được thực trạng việc xây dựng và phát triển văn hóa trong nhà trường hiện nay. Giúp cho chúng ta đnh hướng lại một số việc cần phải làm trong thời gian sắp tới để góp phần thành công vào công tác Giáo dục. Rất mong được sự góp ý của quí đồng nghiệp ./.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC                                            Người thực hiện

            CHỦ TỊCH                                                                

 

                                                                   Nguyễn Văn Của

                       Danh Thành                                    

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 110
Năm 2022 : 635